ممنوعیت صدور بلیت برای مسافرین تبعه کشورهای 👈 افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه به مقصد ترکیه
ممنوعیت صدور بلیت برای مسافرین تبعه کشورهای 👈 افغانستان،  پاکستان، عراق و سوریه به مقصد ترکیهسایر اعلانات